Кафедра менеджмента ВНУ им. В.И. Даля (Луганск) "KAFEDRA-ycnexa"

Завжди відкриті для вас

Найти: на kafedra-ycnexa.narod.ru на Народ.Ру на Яндексе

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КАФЕДРУ
СНУ
ім. В. Даля

 

Кафедру менеджменту створено у 1973 році. Кафедра готує фахівців з менеджменту, які отримують знання, вміння та навички в області управління, планування й організації економічних процесів. З 6.02.2011 року кафедру перейменовано. Нова назва - КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ.

Кафедра менеджменту та економічної безпеки здійснює підготовку:

бакалаврів за напрямом 0306 - Менеджмент:

на базі середньої освіти: (денна та заочна форма навчання); отримувана кваліфікація - бакалавр з менеджменту; термін навчання - 4 роки;

на базі середньої спеціальної освіти (молодший спеціаліст) за прискореною формою навчання (денна та заочна форма); отримувана кваліфікація - бакалавр з менеджменту; термін навчання - 2 роки;

спеціалістів за спеціальністю 7.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" (денна та заочна форма навчання); отримувана кваліфікація - економіст, менеджер (управителя) з адміністративної діяльності; термін навчання - 1 рік;

магістрів за спеціальністю 8.030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" (денна та заочна форма навчання); отримувана кваліфікація - економіст, менеджер (управителя) з адміністративної діяльності; термін навчання - 1,5 року;

магістрів за специфічними категоріями:

за спеціальністю "8.18010014 ? Управління фінансово-економічною безпекою"; отримувана кваліфікація - професіонал з фінансово-економічної безпеки, аналітик; термін навчання - 1,5 року;

на базі повної вищої освіти(спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю;

на базі базової вищої освіти (бакалавр) за галузями знань "Менеджмент і адміністрування""Економіка та підприємництво""Право", "Соціально-політичні науки","Цивільна оборона", "Гуманітарні науки", "Інформаційна безпека""Соціальне забезпечення""Військові науки, національна безпека, безпека державного кордону";

за спеціальністю "8.18010016 ? Бізнес адміністрування"; отримувана кваліфікація - магістр з бізнес-адміністрування; термін навчання - 2 роки;

на базі повної вищої освіти(спеціаліст, магістр) за будь-якою спеціальністю з двохрічним стажем роботи на управлінській посаді:

Форми навчання: денна, заочна, прискорена.

Фінансування: бюджетне, контрактне.


СПЕЦІАЛЬНОСТІ

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ

Галузь знань

Менеджмент та адміністрування

Напрям підготовки

Менеджмент

Шифр і назва 
спеціальності

030601 "Менеджмент організацій і адміністрування" 

Найменування освітньо-кваліфікаційного рівня

Бакалавр, спеціаліст, магістр

Об’єкт діяльності 
випускника

Управлінська діяльність на підприємствах, в організаціях та їх структурних підрозділах. Кваліфікація - економіст, менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

Вид діяльності випускника

Обґрунтування й прийняття управлінських рішень на всіх рівнях управління: розробка ділової стратегії підприємства (організації), розробка планів діяльності підприємства (організації), організація його діяльності, економічна діагностика підприємства, організація діяльності й мотивація персоналу, економічне обґрунтування інвестиційних проектів, управління інноваційними процесами, комп'ютерне забезпечення управлінської діяльності, управління витратами підприємства, контролінг, управління виробництвом, організація корпоративного управління (управління в акціонерних товариствах), представницька робота, організація підприємницької діяльності 

Первинна посада у сфері 
діяльності

Менеджер і економіст підприємств та організацій, фахівець економічних служб, фахівець органів державного управління, офіс-менеджер, референт, науковий співробітник, викладач коледжу і ВНЗ

Система задач 
діяльності випускника

Встановлення цілей і задач підприємства (організації), складання прогнозу діяльності підприємства (організації), розробка стратегії і складання системи планів підприємства (організації), проектування структури підприємства (організації), організація роботи з кадрами, організація функціональної діяльності підприємства (інвестиційний, інноваційний, фінансовий менеджмент, менеджмент персоналу)

Найменування випускаючої кафедри 

Менеджмент та економічна безпека

Прізвище, ім’я і по батькові завідувача кафедри

Козаченко Ганна Володимирівна

Вчений ступінь, вчене звання

Доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України


Кафедра менеджменту має майже 39-річній досвід роботи в області підготовки управлінських кадрів. За цей час на кафедрі підготовлено більш 5000 фахівців в області управління, планування й організації діяльності промислових підпри-ємств.

При кафедрі працює аспірантура та докторантура за спеціальністю 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). У 2012 році відкрито аспірантуру за спеціальністю 21.04.02 - Економічна безпека суб'єктів підприємницької діяльності Щорічно один з випускників кафедри, що проявив схильність та здібності до наукової праці, поступає до аспірантури. У теперішній час у докторантурі при кафедрі навчаються доц., к.е.н. Кривуля П.В.

Викладачі кафедри менеджменту беруть участь у перепідготовці фахівців за другою освітою за спеціальністю „Менеджмент організацій" в Інституті післядипломної та дистанційної освіти Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. За їх безпосередньої участі здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за спеціальністю „Менеджмент організацій" на Краснодонському факультеті інженерії та менеджменту, у Стаханівському та Сєвєродонецькому відділеннях Інституту післядипломної та дистанційної освіти.

СТУДЕНТИ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ НА КАФЕДРІ,
ВИВЧАЮТЬ ТАКІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Фінанси підприємств
 • Аудит
 • Логістика
 • Основи менеджменту
 • Господарське право
 • Трудове право
 • Інформаційні системи в менеджменті
 • Ділова іноземна мова
 • Прогнозування
 • Організація праці менеджера
 • Управління персоналом
 • НДРС
 • Самоменеджмент
 • Операційний менеджмент
 • Теорія економічного аналізу
 • Інформаційні технології в менеджменті
 • Податки і податкова політика
 • Управління ринковою інфраструктурою
 • Мотиваційний менеджмент
 • Бізнес-планування
 • Управління ресурсами і витратами
 • Управління якістю
 • Методи прийняття управлінських рішень
 • Ризик у менеджменті
 • Контролінг
 • Антикризове управління
 • Адміністративний менеджмент
 • Основи корпоративного управління
 • Концепції управління підприємством
 • Організація діяльності
 • Фінансовий менеджмент
 • Інтелектуальна власність
 • Цивільна оборона
 • Стратегічний менеджмент
 • Ситуаційний менеджмент
 • Інвестиційний менеджмент
 • Інноваційний менеджмент
 • Менеджмент продуктивності
 • Менеджмент організацій
 • АРМ менеджера
 • Економічна безпека
 • Актуальні проблеми управління
 • Основи педагогіки вищої школи
 • Методи і форми наукового пізнання
 • Вища освіта і Болонський процес
 • Основи управлінського консультування
 • Корпоративне управління

Адреса кафедри:
Україна, 91034
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 20-а
12-й корпус (вул ім. Тухачевського, 11), ауд. 315 - 324
тел. +38(0642) 47-12-50