Кафедра менеджмента ВНУ им. В.И. Даля (Луганск) "KAFEDRA-ycnexa"

ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ПРОЕКТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

2. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.

3. Операційні технології

Контрольні запитання та завдання

 

Ключові терміни та поняття: частковий потік, спеціалізований потік, об’єктивний потік, комплексний потік, інтенсивність потоків, виробнича потужність, короткострокові фактори планування виробничої потужності, проектна потужність, ефективна потужність, реальний випуск, ефективний фонд робочого часу, середньорічна потужність, поопераційне планування, потокове планування, фіксоване планування.

1. Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи.

Метою проектування будь-якої операційної системи є максимізація ефективності, тобто одержання максимального ефекту від використання системи на одиницю витрачених ресурсів. Під «ефектом» для операційної системи розуміється ступінь досягнення поставлених перед системою цілей, у якості яких може виступити ряд необхідних властивостей

                                                  (5.1)

Елементи , приведені до виду, що допускає кількісне оцінювання, утворять низку так званих локальних критеріїв оцінки ефекту системи

                                                  (5.2)

Для однієї конкретно спроектованої операційної системи групи її властивостей є взаємозалежними і змінюються узгоджено [6].
Для кожної конкретної операційної системи існує обмеження на потенційно можливий ефект (рис. 6.1).

 

 

 


Рис. 5.1 Залежність ефекту системи від вкладених ресурсів.

Виходить, останній можна максимізувати двома способами:
А) значним введенням «обсягів» ресурсу у систему;
Б) оптимізацією оператора перетворення ресурсів, що входять в систему.
У сучасних умовах бурхливого розвитку підприємництва, коли від швидкої та ефективної реалізації бізнес-ідеї залежить ринковий успіх організації, питання вибору адекватної операційної стратегії та раціонального проектування операційної системи, яка і втілюватиме висунуту бізнес-ідею у життя, набувають принципово важливого характеру. Саме широта спектра стратегічних рішень у сфері операцій, їх взаємообумовленість і варіативність визначають значимість проблеми проектування та створення ефективного виробництва.

 2. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи.

Процесу проектування операційної системи притаманний ітераційний характер. У багато в чому зміст основних стадій проектування та порядок їх здійснення визначається вихідними положеннями (базовими концепціями), покладеними в основу розробки проекту операційної системи. Такими базовими концепціями є:
Теорія ключових конкурентних переваг фірми.У разі, коли наріжним каменем проектування нової операційної системи є концепція забезпечення конкурентоспроможності, то першим кроком у процесі проектування має стати визначення майбутніх конкурентних переваг підприємства, що будуть формуватися саме у сфері його виробничої діяльності (низькі витрати, інноваційність продукції, високий рівень якості обслуговування, орієнтація на всебічне задоволення запитів специфічної групи споживачів тощо). Лише після цього може бути розпочатим процес вироблення базових виробничо-стратегічних рішень, їх конкретизації й деталізації у проекті операційної системи так, щоб забезпечити досягнення бажаних конкурентних переваг.
Підхід «якість у зародку». Відповідно до цього підходу в основу функціонування майбутньої операційної системи покладається концепція TQM (Total Quality Management). TQMабо підхід “Тотального (всезагального) менеджменту якості” у найширшому трактуванні являє собою управлінський підхід до досягнення компанією довгострокового успіху за рахунок найбільш повного задоволення запитів клієнтів. Концепція TQM передбачає загальне цілеспрямоване та добре скоординоване застосування систем і методів управління якістю в усіх сферах діяльності – від досліджень і розробок до післяпродажного обслуговування – за участі керівництва підприємства та усіх його співробітників та за раціонального використання технічних можливостей.
Логістична концепція. Відповідно до цієї концепції операційна система розглядається як логістична, тобто як адаптивна система зі зворотним зв’язком, що виконує такі логістичні функції як постачання, виробництво, збут, та здійснює логістичні операції, спрямовані на перетворення матеріальних та інформаційних потоків. Виходячи з положень логістичного підходу у процесі проектування операційної системи мають прийматися саме ті стратегічні рішення, що за умови їх реалізації забезпечать максимальну ефективність управління виробничими матеріальними та інформаційними потоками.
Соціотехнічна концепція.Відповідно до неї операційна система розглядається як соціотехнічна, тобто як система, що складається з двох рівнозначних підсистем – технологічної та соціальної. У процесі проектування технологічної підсистеми визначається характер виробництва, його форми та методи, проектуються технологічні параметри (типи та кількість устаткування, технологічні маршрути, фізичні умови роботи тощо). У процесі проектування соціальної підсистеми, здійснюваного паралельно із проектуванням технології, формується організаційна культура та закладаються вимоги до морально-психологічного клімату, що має бути сформованим у виробничому колективі, визначається специфіка майбутнього індивідуального та групового впливу, розробляються моделі очікуваної поведінки працівників у різних виробничих ситуаціях.
Основним аспектом проектування операційної системи є проектування процесів виробництва, в межах якого здійснюється:
вибір варіанту технології; вибір форми організації операційного (виробничого) процесу, вибір методу організації операційної (виробничої) діяльності
розробка конкретних виробничих операцій у межах обраної технології;
визначення типів та кількості необхідного устаткування та обладнання;
вибір варіанту розміщення устаткування, що відповідає обраній формі та методу організації виробництва;
формування маршрутів переміщення предметів праці по виробничих операціях;
встановлення режиму роботи операційної системи (тривалість та кількість робочих змін, перерви протягом зміни, вихідні дні);
визначення кількості, складу та структури необхідного виробничого персоналу; нормування часу роботи;
визначення кількості, складу та структури необхідних матеріально-сировинних ресурсів; нормування матеріальних запасів тощо.
Але здійснити проектування виробництва, і в першу чергу,  обрати технологію, неможливо без інформації про те, які та у якій кількості будуть вироблятися продукти (надаватися послуги). Тому ще двома важливими аспектами проектування операційної системи є проектування продуктів та визначення обсягів виробництва продуктів.
Неабияке значення у процесі проектування операційної системи відіграє розв’язання МОВ -проблеми (прийняття рішень із інсорсингу/аутсорсингу) оскільки виконання певної кількості операцій у межах обраної виробничої технології може бути переданим на виконання субпідрядникам, а це скоротить проектну кількість устаткування та працівників. Таким чином, іще одним важливим аспектом проектування операційної системи є проектування виробничої кооперації.
Оскільки реалізація стратегічних рішень у сфері виробництва передбачає довгострокове зв’язування ресурсів, прорахунки у виборі місця розташування проектованої операційної системи будуть коштувати дуже дорого. Саме через те важливу роль відіграє такий аспект проектування як проектування розміщення підприємства.
Основою для проектування операційної системи виступає виробнича стратегія підприємства.

3. Операційні технології

 

Під час самостійного вивчення теми важливо звернути особливу увагу на дане питання, оскільки операційні технології являються чи не одним із найважливіших інструментів операційного менеджменту.
Основні положення теми розкриті у підручнику Р.Б. Чейза, Н.Д. Еквілайна, Р.Ф.Якобса[52).
Додаткові матеріали щодо сучасних тенденцій науково-технічного прогресу студенти знайдуть в енциклопедичному довіднику "Сучасне управління" [130, С.701 -755]. Позиції України на міжнародному ринку технологій узагальнені в навчальному посібнику "Україна і світове господарство" [161, с. 132-142).
Технологія - це важливий ресурс не тільки для окремих операцій виробничого процесу, але і для зростання і підвищення ефективності роботи фірми в цілому.
Недарма говорять, що саме технологічний прогрес привів до більшості змін в світі. Технологія робить значний вплив на рівень конкурентоспроможності як окремих компаній, так і загальнонаціональної економіки. Такі гіганти, як Hewlett-Packard, McDonald's, Fordï General Motors досягли величезних успіхів саме завдяки умілому використовуванню нових технологій. Фірми, що вибирають технологію для забезпечення конкурентоспроможності, ефективно об'єднують свою технологічну стратегію з бізнес-стратегією. У міру того як такі компанії винаходять і розробляють нові технології, вони освоюють і пропонують споживачам нові види продукції і послуг. Як правило, це фірми, які працюють в середовищі, де товар, півроку існуючий на ринку, вважається застарілим, а життєвий цикл продукції вимірюється місяцями.
В результаті широкомасштабного розповсюдження інформаційних систем, заснованих на використовуванні Internet і Web, значні зміни відбулися у сфері інформаційних технологій. Вартість інформаційного забезпечення, збору інформації і електронному зв'язку в останні роки різко скоротилася, і, на думку фахівців, ця тенденція буде посилюватися в геометричній прогресії. Крім того, унаслідок зсуву бізнесу у бік інформаційної інтеграції постійно міняються способи його ведення. Це веде до того, що сьогодні всі підрозділи компанії можуть користуватися одним і тим же джерелом даних, будь то відомості про об'єми продажів, ресурсах, товарно-матеріальних запасах або про фабричні виробничі графіки [52].
Слід особливо відзначити, що ні на одну галузь економіки розвиток технології не вплинув так сильно, як на сільське господарство. Для того, щоб зрозуміти даний аспект, має сенс опрацювати інформацію, вміщену у "вставках" у Р.Б. Чейза, Н.Д. Еквілайна, Р.Ф. Якобса, що мають назву
"Фермеры пожинают плоды информационного прогресса и повышают урожайность своих полей", розповідається про інновації (технологи в РЭ), що відкривають нову еру у фермерському бізнесі. Не менш значний прогрес спостерігається також в масовому переході на передові технології сотових телефонів і цифрові стандарти телевізійного вішання високої чіткості.
Важливу роль відіграють технології і у виробництві. За останні декілька десятків років в технології з'явилося багато новин і досягнень, що зробили значний вплив на роботу компаній в багатьох галузях промисловості. Ці досягнення, можна розділити на дві великі категорії-системи технічного забезпечення і системи програмного забезпечення.
Основним результатом появи нових технологій в технічному забезпеченні став більш високий рівень автоматизації процесів; завдяки ним створюється устаткування, що виконує трудомісткі операції, які раніше виконувалися людьми. Технології, засновані на розробках програмного забезпечення, широко використовуються при проектуванні продукції, а також для аналізу і планування виробничої діяльності. Найбільш відомі з них системи автоматизованого проектування і автоматизовані системи планування і управління виробництвом [52].
http://pidruchniki.ws/imag/manag/mih_oman/image116.jpg
http://pidruchniki.ws/imag/manag/mih_oman/image117.jpg
http://pidruchniki.ws/imag/manag/mih_oman/image118.jpg
2. Автоматизованими системами планування і управління виробництвом (Automated Manufacturing Planning and Control Systems - MP&CS) називають комп'ютерні інформаційні системи, що допомагають планувати процес, складати графіки і стежити за ходом виконання виробничих операцій. Ці системи безперервно одержують із заводських цехів відомості про стан робіт, надходження матеріалів і т.д. і складають наряд-замовлення на виготовлення і постачання.
Всі методи автоматизації об'єднуються в єдину Інтегровану виробничу систему (Computer-Integrated Manufacturing - СІМ). СІМ с автоматизованою версією виробничого процесу, в якій три основні виробничі функції - проектування продукції технологічного процесу, планування і управління і власне виробничий процес - забезпечуються автоматизованими методами.
Слід звернути увагу на систему програмного забезпечення. Системи автоматизованого проектування (Computer-Aided Design - CAD) дозволяють використовувати в ході проектування продукції і технологічних процесів автоматизованих методів, основними з яких є комп'ютерна графіка і автоматизоване моделювання (Computer-Aided Engineering - CAE). Комп'ютерна графіка застосовується для дослідження візуальних характеристик продукції, a CAE - для оцінки її інженерних характеристик.
Автоматизовані системи планування і управління виробництвом (Automated Manufacturing Planning and Control Systems - MP&CS) це комп'ютерні інформаційні системи, що допомагають планувати процес, складати графіки і стежити за ходом виконання виробничих операцій.
Автоматизовані системи планування безперервно одержують із заводських цехів відомості про стан робіт, надходженні матеріалів і т.д., і складають на ряд-замовлення на виготовлення і поставку. Складні автоматизовані системи планування і управління виробництвом виконують обробку поступивших заказів, управляють роботою в цехах і закупівлями і ведуть виробничий облік.
Всі описані вище методи автоматизації об'єднуються в єдину інтегровану виробничу систему (СІМ).
Computer-IntegratedManufacturing- СІМ є автоматизованою версією виробничого процесу, в якій три основні виробничі функції - проектування продукції і технологічного процесу, планування і управління і власне виробничий процес - забезпечується автоматизованими методами.
Крім того, комп'ютерними технологіями заміняються також традиційні механізми усного і письмового спілкування. Таке високо автоматизоване і інтегроване виробництво називають також повною заводською автоматизацією і заводом майбутнього. Всі методи, з'єднані в систему СІ М, взаємозв'язані, оскільки користуються загальною інтегрованою базою даних [52|.
Також важливу роль технологіям приділяють у сфері послуг. Основним елементом зниження вартості, підвищення якості і швидкості виконання операцій, пов'язаних з наданням послуг, є здатність сервісної компанії ефективно управляти потоком і і "формації і її обробкою. Поняття інформаційної революції зв'язано бурхливим розвитком технологій, які забезпечують швидкі і дешеві методи передачі, обробки, зберігання і отримання інформації. Стрімкий розвиток електроніки привів до того, що за останні декілька десятків років в сервісному секторі економіки стали широко застосовуватися найрізноманітніші нові і н формаційні технології.
Технології в сфері послуг
1. Офісна автоматизація (Office Automation) досягається інтеграцією різних офісних технологій із вдосконаленими офісними процесами, ціллю якої с підвищення ефективності і продуктивності роботи офісних службовців. Офісну автоматизацію нерідко пов'язують з такими технологіями, як персональні комп'ютери, текстові редактори, електронні таблиці, електронна і голосова пошта, факсимільне устаткування і проведення телеконференцій.
2. Системи розпізнавання зразків (Image Processing Systems) - сучасні цифрові і оптичні технології використовуються для сканування, введення, зберігання і відтворення зразків будь-якого рівня складності. Наприклад, устаткування для розпізнавання зразків широко застосовується в банках при проведенні операцій по кредитних картках і при перевірці чеків.
3. Електронний обмін даними (Electronic Data Interchange - ЕРІ) є процесом, в ході якого дані інформаційної системи однієї фірми (наприклад, закупівельної) електронним способом перетворяться в дані інформаційної системи іншої фірми (наприклад, по збуту), що вводяться без яких-небудь затримок, неминучих при використовуванні звичайної пошти, і обом фірмам при цьому не доводиться займатися введенням даних
4. Системи ухвалення рішень і експортні системи (Decision Support arid Expert Systems! забезпечують підтримку в процесі ухвалення рішень, а деколи навіть замінюють цей процес. Вони незамінні при визначенні альтернатив, зборі і аналізі інформації, необхідної для оцінки цих альтернатив, і при виборі оптимального рішення або найбільш вигідних альтернатив.
5. Мєрєжні комп'ютерні системи. Персональні комп'ютери і могутні обчислювальні машини з'єднуються в єдину систему як між собою,так і з принтерами, факс-апаратами, ксероксами та іншою офісною технікою через телекомунікаційні канали зв'язку. Такий розподіл комп'ютерних потужностей в межах організації називають також розподіленою обробкою даних. Дуже часто воно досягається за допомогою архітектури клієнт/сервер. яка полягає в тому, що мережа персональних комп'ютерів кінцевих користувачів (клієнтів) об'єднується збільш продуктивними комп'ютерами або крупними обчислювальними станціями.
У процесі самостійного вивчення слід звернути увагу студентів на ризики освоєння нових технологій. Перш ніж упровадити ту або іншу технологічну новинку, компанія повинна ретельно проаналізувати і оцінити ступінь ризиків і порівняти їх з потенційними вигодами.
Ризики освоєння нових технологій
1. Технологічні ризики. Компанія, що швидко впровадила новітню технологію, одержує значну конкурентну перевагу, проте при цьому вона піддає себе ризику купити неперевірене устаткування. Проблеми, що виникають при експлуатації таких технологій, здатні порушити весь виробничий процес фірми. Крім того, існує ризик старіння, особливо при використанні технологій пов'язаних з електронним устаткуванням, удосконалення яких відбувається дуже швидко, а постійні витрати на придбання таких технологій і вартість їх модернізації великі Крім того, альтернативні технології найближчого майбутнього можуть виявитися набагато ефективнішими, зводячи нанівець всі переваги від придбання
2. Виробничі ризики Введення нової технології призводить до короткочасного порушення нормального ходу виробництва, що є наслідком широкомасштабної реорганізації, необхідності перепідготовки кадрів і т.д. Ще одна група ризиків зв'язана із затримками і помилками у виробничому процесі, також із чинником невизначеності і виникненні непередбачених потреб в різних ресурсах.
3. Організаційні ризики В компанії, що впровадила нову технологію, може бути відсутня організаційна культура і здатність вищого керівництва сприйняти і пом'якшити короткочасні порушення виробничого процесу і чинник невизначеності, пов'язаний з цим впровадженням.
4. Ризики, пов'язані з навколишнім середовищем, і ринкові ризиків Існують випадки, коли фірма інвестує капітал в конкретну технологію і лише через декілька років виявляє, що в результаті зміни деяких чинників, пов'язаних з ринком і навколишнім середовищем, ці інвестиції були абсолютно даремними. В якості типових прикладів ринкового ризику можна назвати коливання обмінних валютних курсів і процентних ставок.

 

Контрольні запитання та завдання

1.  Що є ціллю проектування операційної системи?
2.  Що таке технологія?
3.  Що таке проектування процесів виробництва?
4.  Базові концепції операційної системи?

Задача щодо визначення розміру замовлення. Обсяг продажів товару А магазином “Побутові дрібнички” складає 500 одиниць на рік; попит на цей товар на протязі зазначеного періоду розподілений рівномірно. Вартість подачі одного замовлення складає 10 грн. (витрати на оформлення та виконання замовлення), а витрати зберігання одиниці товару А становлять 20% від його ціни. Якщо розмір замовлення менший, ніж 200 одиниць, то закупівельна ціна складає 2 грн. за одиницю; замовленням, розмір яких коливається від 200 до 499 одиниць, надається знижка на закупівельну ціну розміром у 2%; замовленням, розмір яких складає 500 та більше одиниць, надається знижка в 4%. Виходячи з критерію мінімізації сумарних витрат визначити розмір замовлення та встановити, чи доречно магазину при гуртовій закупці товару А користатися знижками, що пропонуються.

Джерела: 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 47, 52, 53, 55, 64, 73, 74, 75, 79, 81, 96


Make-or-Buy (англ.) – робити чи купувати.